"Službeni glasnik BiH", broj 19/18 10.5.2018.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 19/18 [10.5.2018.]

Akti iz ovog broja:

Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O POTVRĐIVANJU IMENOVANJA VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O. SARAJEVO
Skupština Kantona Sarajevo
GODIŠNJI FINANSIJSKI PLAN JU NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO ZA 2018. GODINU
Skupština Kantona Sarajevo
PROGRAM RADA JU "SARAJEVSKA FILHARMONIJA" ZA 2018. GODINU
Skupština Kantona Sarajevo
PRIJEDLOG PROGRAMA RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU
Skupština Kantona Sarajevo
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU
Skupština Kantona Sarajevo
PRIJEDLOG GODIŠNJEG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2018. G.
Skupština Kantona Sarajevo
PRIJEDLOG PROGRAMA RADA J.U. MES - MEĐUNARODNI TEATARSKI FESTIVAL - SCENA MESS SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU
Skupština Kantona Sarajevo
FINANANSIJSK1 PLAN ZA 2018. GODINU usklaĐen sa Budžetom za 2018. godinu
Skupština Kantona Sarajevo
FINANSIJSKI PLAN PRIJEDLOG
Skupština Kantona Sarajevo
Prijedlog Finansijski plan JU Historijski arhiv Sarajevo za 2018. godinu
Skupština Kantona Sarajevo
PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM JU BIBLIOTEKA SARAJEVA ZA 2018. GODINU
Skupština Kantona Sarajevo
PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM JU CENTAR ZA KULTURU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. godinu
Skupština Kantona Sarajevo
FINANSIJSKI PLAN KANTONALNE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU SARAJEVO ZA 2018. GODINU
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU
Skupština Kantona Sarajevo
PLAN FONDA KANTONA SARAJEVO ZA STIPENDIRANJE/ŠKOLOVANJE DJECE BORACA, POGINULIH BORACA I POGINULIH CIVILA - ŽRTAVA RATA - "IKRE"
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O STAVLJANJU VAN SNAGE UREDBE O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA NAKNADU ZA PRIJEVOZ NA POSAO I SA POSLA UPOSLENIKA U JAVNIM INSTITUCIJAMA, JAVNIM USTANOVAMA, FONDOVIMA I PREDUZEĆIMA ČIJI JE OSNIVAČ I SUOSNIVAČ KANTON SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
PRAVILA O USLOVIMA PRODAJE I NAČINU FORMIRANJA CIJENA USLUGA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSMA OSNOVNA ŠKOLA "AMER ĆENANOVIĆ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "VELEŠIĆKI HEROJI"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE SREDNJA ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI UPRAVNOM ODBORU JAVNE USTANOVE "KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNO - HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLIJEĐA, SARAJEVO" ZA IMENOVANJE DIREKTORA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DIREKCIJE ZA PUTEVE - MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PRIVREMENOG UPRAVITELJA KJKP "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O. SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE "DOM ZA SOCIJALNO ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE "DOM ZA SOCIJALNO ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU INTERRESORNOG I INTERSEKTORSKOG KOORDINACIONOG TIJELA VLADE KANTONA SARAJEVO ZA PRAĆENJE, USMJERAVANJE I IZVJEŠTAVANJE O REALIZACIJI AKTIVNOSTI STRATEGIJE ZA UNAPREĐENJE PRAVA I POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (2016.-2021.)
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "STUDENTSKI CENTAR" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZRADU PROJEKTNOG ZADATKA ZA IZRADU PLANA AKTIVNOSTI PROJEKTA "PAMETNI GRAD SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA SREDNJIH ŠKOLA KAO JAVNIH USTANOVA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO, ČIJA KONAČNA IMENOVANJA VRŠI VLADA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
AKCIONI PLAN ZA PROVEDBU STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE KANTONA SARAJEVO 2018. - 2019.
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK O UNOSU UPLAĆENIH DONACIJA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK O UNOSU UPLAĆENIH DONACIJA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK O UNOSU UPLAĆENIH VLASTITIH PRIHODA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA GIMNAZIJA "DOBRINJA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA KABINET PREMIJERA KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA KANTONALNI SUD U SARAJEVU
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!