"Službeni glasnik BiH", broj 30/20 15.5.2020.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 30/20 [15.5.2020.]

Akti iz ovog broja:

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "BINAS" D.D. BUGOJNO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O SAZIVANJU 33. VANREDNE SKUPŠTINE DIONIČARA PRIVREDNOG DRUŠTVA "SARAJEVOPUTEVI" D.D. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "SARAJEVOPUTEVI" D.D. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA ENERGOINVEST D.D. - SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU FONDACIJE ZA MOBILNOST STUDENATA I NASTAVNIKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE S FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJEM ZA 2019. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA AUTOCESTE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. MOSTAR NA ODLUKU O IZMJENI STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA AUTOCESTE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PREKATEGORIZACIJI LOKALNIH CESTA U REGIONALNE CESTE NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA/ FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ "TEKUĆEG TRANSFERA POJEDINCIMA - ZA POMOĆ U LIJEČENJU BORACA - BRANITELJA" UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA LOKALITETU KASARNE UŠIVAK
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG RAČUNA "PROJEKAT 731166 GeoEra OBLAST GEOENERGIJE PODZEMNIH VODA I MINERALNIH SIROVINA", OTVORENOG KAO PODRAČUN U OKVIRU JRT FEDERALNOM ZAVODU ZA GEOLOGIJU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG RAČUNA "PRIKUPLJANJE, ANALIZA I OBRADA PODATAKA O MINERALNIM SIROVINAMA U FEDERACIJI BiH (EIT/RAW MATERIALS)", OTVORENOG KAO PODRAČUN U OKVIRU JRT FEDERALNOM ZAVODU ZA GEOLOGIJU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU PRODAJE 1 (JEDNOG) MOTORNOG VOZILA FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA - FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANCIJA - FINANSIJSKE POLICIJE - FINANCIJSKE POLICIJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA RAZRJEŠENJE DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O KRITERIJIMA ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O KATEGORIZACIJI REGIONALNE CESTE R-417, KARLOV HAN - KAZAGINAC U MAGISTRALNU CESTU SA OZNAKOM M -16.5
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O PREVENTIVNOJ SUSPENZIJI
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O OVLAŠTENJU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O PRESTANKU VAŽENJA RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA PREMA TAIEX-u
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK
FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE
RJEŠENJE O STAVLJANJU VAN SNAGE RJEŠENJA O DODJELI DIJELA SREDSTAVA TRAJNOG REVOLVING FONDA KOD UNION BANKE D.D. SARAJEVO FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA DUGOROČNO FINANSIRANJE PROJEKATA PUTEM DODJELE KREDITA ZA 2019. GODINU PRIVREDNOM DRUŠTVU KISMET D.O.O. DOBOJ ISTOK U IZNOSU OD 450.273,00 KM
FEDERALNO MINISTARSTVO TRGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA KONTROLU NAMJENSKOG UTROŠKA DODIJELJENIH GRANT SREDSTAVA OSTVARENIH PRODAJOM PREDUZEĆA IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FBiH KOJA SU DEPONOVANA NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU POSEBNOG FONDA RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BiH
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O OCJENJIVANJU RADA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
Agencija za bankarstvo FBiH
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O INTERNOM PROCESU PROCJENE ADEKVATNOSTI KAPITALA I INTERNOM PROCESU PROCJENE ADEKVATNOSTI LIKVIDNOSTI U BANCI
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O DAVANJU OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠTENOG AKTUARA
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O DAVANJU OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠTENOG AKTUARA
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O DAVANJU OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠTENOG AKTUARA
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O DAVANJU OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠTENOG AKTUARA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!