"Službeni glasnik BiH", broj 18/20 14.5.2020.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 18/20 [14.5.2020.]

Akti iz ovog broja:

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ZAKON O IZMJENI ZAKONA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ZAKON O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA I UŠTEDAMA U KANTONU SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O DODJELI POTICAJNIH GRANT SREDSTAVA NA OSNOVU JAVNOG POZIVA ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SHEME "RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I PODRŠKA POKRETANJU NOVIH STARTUP KOMPANIJA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O NAČINU OBRAZOVANJA I UTVRĐIVANJA VISINE NAKNADE ZA RAD RADNIH TIJELA KOJE OBRAZUJE VLADA KANTONA SARAJEVO I RUKOVODIOCI KANTONALNIH ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH I KAPITALNIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDŽETOM KANTONA SARAJEVO MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA ZA 2020. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PROJEKTA ZA NABAVKU OPREME I MATERIJALA U SVRHU SPREČAVANJA I SUZBIJANJA POJAVE KORONAVIRUSA NA PROSTORU KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA ZA ČLANOVE PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, RATNE VOJNE INVALIDE, DEMOBILIZIRANE BORCE I PROGNANE OSOBE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU V.D. PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA ZA ČLANOVE PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, RATNE VOJNE INVALIDE, DEMOBILIZIRANE BORCE I PROGNANE OSOBE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA NAPREDNE TEHNOLOGIJE U SARAJEVU"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA NAPREDNE TEHNOLOGIJE U SARAJEVU"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA NAPREDNE TEHNOLOGIJE U SARAJEVU"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA NAPREDNE TEHNOLOGIJE U SARAJEVU"
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O VISINI NAKNADE ZA PREDSJEDNIKE I ČLANOVE UPRAVNIH I NADZORNIH ODBORA U JAVNIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ OPĆINA CENTAR SARAJEVO
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PANJINA KULA-HRASTOVI, LOKALITET BREKA" –STAMBENO-POSLOVNI OBJEKTI U ULICI BREKA
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI URBANISTIČKOG PROJEKTA "RADIĆEVA-PASAŽ"
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PROJEKTA "SKENDERIJA"-LOKALITET IZMEĐU ULICA SKENDERIJA I PODGAJ
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PROJEKTA "SKENDERIJA" -
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA U ULICI NAHOREVSKA 103 (POVRŠINE 125 m2)
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA U ULICI BOLNIČKA 8-D
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O OSLOBAĐANJU OD OBAVEZE PLAĆANJA ZAKUPNINE ZAKUPCIMA POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO ZA VRIJEME TRAJANJA PRIRODNE I DRUGE NESREĆE UZROKOVANE KORONAVIRUSOM (COVID-19), BROJ 01-11-2035/20 OD 07.04.2020. GODINE
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA-ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPĆINE HADŽIĆI ZA 2019.GODINU
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRESTANKU MANDATA IZABRANOM VIJEĆNIKU U OPĆINSKOM VIJEĆU HADŽIĆI
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O VERIFIKACIJI MANDATA IZABRANOM VIJEĆNIKU U OPĆINSKOM VIJEĆU HADŽIĆI
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU PREDSJEDAVAJUĆEG OPĆINSKOG VIJEĆA HADŽIĆI
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O EVIDENCIJI ULICA ČIJI SE OBUHVAT NALAZI U DVA ILI VIŠE NASELJENIH MJESTA
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O UTVRĐIVANJU BAZNE CIJENE ZA ODREĐIVANJE NAKNADE ZA UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE HADŽIĆI
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O UTVRĐIVANJU PROSJEČNE KONAČNE GRAĐEVINSKE CIJENE PO 1m2 KORISNE POVRŠINE NA PODRUČJU OPĆINE HADŽIĆI
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI PLANA PARCELACIJE STAMBENO NASELJE "LOKVE I" HADŽIĆI
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "DONJI HADŽIĆI II-III GAROVCI"
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZBORU PREDSJEDAVAJUĆEG OPĆINSKOG VIJEĆA HADŽIĆI
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE HADŽIĆI ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2019. GODINE
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
ODLUKU O UMANJENJU MJESEČNIH NAKNADA ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA I POSLOVNIH PROSTORA ZA VRIJEME TRAJANJA STANJA PRIRODNE I DRUGE NESREĆE NA PODRUČJU OPĆINE NOVO SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
ZAKLJUČAK O PRERASPODJELI BUDŽETSKIH SREDSTAVA
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O UMANJENJU/OSLOBAĐANJU ZAKUPNINE PO OSNOVU KORIŠTENJA JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O UMANJENJU/OSLOBAĐANJU PLAĆANJA ZAKUPNINE ZAKUPOPRIMCIMA POSLOVNIH ZGRADA I POSLOVNIH PROSTORA NA KOJIMA PRAVO RASPOLAGANJA IMA OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
SAGLASNOST OPĆINSKOM NAČELNIKU ZA NEPOSREDNU DODJELU - PRENOS PRAVA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA U ULICI FERHADIJA BR. 16
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
SAGLASNOST OPĆINSKOM NAČELNIKU ZA NEPOSREDNU DODJELU - PRENOS PRAVA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA U ULICI FERHADIJA BR. 13
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
SAGLASNOST OPĆINSKOM NAČELNIKU ZA NEPOSREDNU DODJELU - PRENOS PRAVA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA U ULICI SIME MILUTINOVIĆA BR. 11
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
SAGLASNOST OPĆINSKOM NAČELNIKU ZA NEPOSREDNU DODJELU - PRENOS PRAVA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA U ULICI TELALI BROJ 9
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
SAGLASNOST OPĆINSKOM NAČELNIKU ZA NEPOSREDNU DODJELU - PRENOS PRAVA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA U ULICI EDHEMA MULABDIĆA BROJ 1
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O IMENOVANJU ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PRAVOBRANIOCA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA VOGOŠĆA - OPĆINSKI NAČELNIK
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2020. GODINU
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!