"Službeni glasnik BiH", broj 4/22 27.1.2022.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 4/22 [27.1.2022.]

Akti iz ovog broja:

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG KOLEKTIVNOG UGOVORA O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I ZAPOSLENIKA U OBLASTI KOMUNALNE PRIVREDE KANTONA SARAJEVO IZMEĐU VLADE KANTONA SARAJEVO I SAMOSTALNOG SINDIKATA RADNIKA KOMUNALNE PRIVREDE U FBiH - KANTONALNI ODBOR SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZAVODU ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO ZA SKLAPANJE UGOVORA O DJELU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U KANTONALNOJ UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI J.U. OPĆA BOLNICA "PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ" ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO DA ODOBRI REZERVACIJU PARKING MJESTA PO ZAHTJEVU CENTRA ZA SAVREMENU UMJETNOST SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O VISINI NAKNADE ČLANOVIMA KOMISIJE KOJI SE IMENUJU ZA REALIZACIJU USLUGA MINISTARSTVA PRIVREDE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O VISINI SREDSTAVA ZA REALIZACIJU USLUGA MINISTARSTVA PRIVREDE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZMJENE PROJEKTA SANACIJE KROVNIH POVRŠINA, TERASE I DIJELA DVORIŠTA CENTRALNOG OBJEKTA JU ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DONOŠENJU AKCIONOG PLANA AKTIVNOSTI POTREBNIH ZA IZVRŠENJE GENERALNIH MJERA NALOŽENIH PRESUDOM EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU OMERBAŠIĆ I DRUGI PROTIV BOSNE I HERCEGOVINE, APLIKACIJA BROJ: 4359/19 I 4 DRUGA I OSTALIH PRESUDA PREMA KANTONU SARAJEVO I VREMENSKI OKVIR ZA NJIHOVU REALIZACIJU NA PERIOD OD 5 GODINA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU PRENAMJENE DIJELA SREDSTAVA U OKVIRU PROJEKTA NABAVKA OPREME ZA POTREBE KJKP "RAD" D.O.O. SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI JAVNOJ USTANOVI "DJECA SARAJEVA" SARAJEVO ZA ZAPOŠLJAVANJE NA NEODREĐENO VRIJEME
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU SLUŽBENOG PUTOVANJA ŠEFICI KABINETA PREMIJERA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O LISTI LIJEKOVA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V.D PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HAŠIM SPAHIĆ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HAŠIM SPAHIĆ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "STARI ILIJAŠ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "STARI ILIJAŠ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "STARI ILIJAŠ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HASAN KIKIĆ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HASAN KIKIĆ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "MEHMED-BEG KAPETANOVIĆ LJUBUŠAK"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "MEHMED-BEG KAPETANOVIĆ LJUBUŠAK"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HASAN KAIMIJA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HASAN KAIMIJA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE "DRUGA OSNOVNA ŠKOLA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE "DRUGA OSNOVNA ŠKOLA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE "TREĆA OSNOVNA ŠKOLA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE "TREĆA OSNOVNA ŠKOLA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE "ČETVRTA OSNOVNA ŠKOLA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE "ČETVRTA OSNOVNA ŠKOLA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE "PETA OSNOVNA ŠKOLA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE "PETA OSNOVNA ŠKOLA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE "PETA OSNOVNA ŠKOLA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE "SEDMA OSNOVNA ŠKOLA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE "SEDMA OSNOVNA ŠKOLA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE "SEDMA OSNOVNA ŠKOLA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSMA OSNOVNA ŠKOLA "AMER ĆENANOVIĆ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSMA OSNOVNA ŠKOLA "AMER ĆENANOVIĆ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSMA OSNOVNA ŠKOLA "AMER ĆENANOVIĆ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE "DEVETA OSNOVNA ŠKOLA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE "DEVETA OSNOVNA ŠKOLA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE "DESETA OSNOVNA ŠKOLA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE "DESETA OSNOVNA ŠKOLA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE "DESETA OSNOVNA ŠKOLA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "MALTA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "MALTA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HRASNO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HRASNO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "POFALIĆI"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "POFALIĆI"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "POFALIĆI"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "VELEŠIĆKI HEROJI"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "VELEŠIĆKI HEROJI"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "VELEŠIĆKI HEROJI"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "MIRSAD PRNJAVORAC"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "MIRSAD PRNJAVORAC"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "IZET ŠABIĆ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "IZET ŠABIĆ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA SPECIJALNO OBRAZOVANJE I ODGOJ DJECE "MJEDENICA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA SPECIJALNO OBRAZOVANJE I ODGOJ DJECE "MJEDENICA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
SPORAZUM O OSNOVICI ZA OBRAČUN PLAĆA U 2022. GODINI ZA DJELATNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U KANTONU SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
SPORAZUM O OSNOVICI ZA OBRAČUN PLAĆA U 2022. GODINI ZA UPOSLENIKE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA I UPRAVE POLICIJE U KANTONU SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
SPORAZUM O PRODUŽENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŽBENIKE ORGANA UPRAVE I SUDSKE VLASTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
Minist. za rad, socijalnu polit, raselj. lica i izbjegl. KS
INSTRUKCIJU O IZMJENAMA INSTRUKCIJE O IZNOSIMA NOVČANIH DAVANJA PO ZAKONU O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU - EKONOMSKI FAKULTET
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA STRUČNA SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "SREDNJA MAŠINSKA TEHNIČKA ŠKOLA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "ČETVRTA OSNOVNA ŠKOLA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA ZAVOD ZA SPECIJALNO OBRAZOVANJE I ODGOJ DJECE "MJEDENICA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "MEHMED-BEG KAPETANOVIĆ LJUBUŠAK"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "PRVA OSNOVNA ŠKOLA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "DESETA OSNOVNA ŠKOLA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA INSTITUT ZA HISTORIJU
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "MUSTAFA BUSULADŽIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "KAMERNI TEATAR 55"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "OSMAN NAKAŠ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU GIMNAZIJA OBALA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "GAZI HUSREV-BEGOVA MEDRESA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU O.Š. "SREDNJE" ILIJAŠ
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "MIRSAD PRNJAVORAC"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "OSMA OSNOVNA ŠKOLA – AMER ĆENANOVIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "VRHBOSNA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "SREDNJOŠKOLSKI CENTAR VOGOŠĆA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "SREDNJOŠKOLSKI CENTAR HADŽIĆI"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU SREDNJA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA GRAFIČKIH TEHNOLOGIJA, DIZAJNA I MULTIMEDIJE ILIDŽA
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "HASAN KIKIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "SREDNJA ŠKOLA POLJOPRIVREDE, PREHRANE, VETERINE I USLUŽNIH DJELATNOSTI"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA KJU "ODGOJNI CENTAR KANTONA SARAJEVO"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "TREĆA GIMNAZIJA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA KABINETA PREDSJEDAVAJUĆEG I ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "MALTA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "ŠIP"
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS
PRAVILNIK O RADNIM ODNOSIMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO I UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS
PRAVILNIK O PLAĆAMA I NAKNADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO I UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO
OPĆINA CENTAR - Općinski načelnik
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O SUFINANSIRANJU ODLASKA MLADIH SPORTISTA SA PODRUČJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO NA INTERNACIONALNA TAKMIČENJA
OPĆINA CENTAR - Općinski načelnik
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU USPJEŠNIH MLADIH POJEDINACA SA PODRUČJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
PRAVILNIK O KRITERIJIMA I NAČINU ODOBRAVANJA SREDSTAVA PLANIRANIH NA BUDŽETSKOJ POZICIJI "PODRŠKA PROJEKTIMA, MANIFESTACIJAMA I PROGRAMIMA PO ZAHTJEVIMA"
OPĆINA VOGOŠĆA - OPĆINSKI NAČELNIK
ODLUKU O POVEĆANJU PRIHODA I RASPOREDU RASHODA
KJP CENTAR SKENDERIJA D.O.O. SARAJEVO
ODLUKU O RAZRJEŠENJU DIREKTORA KJP CENTAR "SKENDERIJA" D.O.O. SARAJEVO
KJP CENTAR SKENDERIJA D.O.O. SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KJP CENTAR "SKENDERIJA" D.O.O. SARAJEVO
STRUČNA SLUŽBA VLADE KANTONA SARAJEVO
ISPRAVKU ODLUKE O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ("SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO", BROJ 2/22)
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!