"Službeni glasnik BiH", broj 37/22 15.9.2022.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 37/22 [15.9.2022.]

Akti iz ovog broja:

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZBORU KORISNIKA POTICAJNIH SREDSTAVA SA IZNOSOM OVIH SREDSTAVA PO JAVNOM POZIVU ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA PROGRAM "PODRŠKA MLADIMA ZA POKRETANJE START UP POSLOVNIH SUBJEKATA", BROJ 07-04-11-25721/22 OD 01.07.2022. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KABINETU PREDSJEDAVAJUĆEG I ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO ZA DODJELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU SA POZICIJE KABINETA PREDSJEDAVAJUĆEG I ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO, STAVKA - "TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA" PO ZAHTJEVIMA - BEZ JAVNOG POZIVA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI V.D. UPRAVNOM ODBORU JAVNE USTANOVE "MUZEJ SARAJEVA" ZA IMENOVANJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE "MUZEJ SARAJEVA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI V.D. UPRAVNOM ODBORU JAVNE USTANOVE "HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO" ZA IMENOVANJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE "HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI MINISTARSTVA PRIVREDE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI V.D. UPRAVNOM ODBORU JAVNE USTANOVE "KAMERNI TEATAR 55", SARAJEVO ZA IMENOVANJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE "KAMERNI TEATAR 55", SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU PRIVREDE KANTONA SARAJEVO ZA SUFINANSIRANJE PROJEKTA "UNAPREĐENJE I PROMOCIJA TURIZMA, ZAŠTITE ŠUMA, EKOLOŠKIH, SOCIJALNIH I TRADICIONALNIH (OPŠTEKORISNIH) FUNKCIJA ŠUMA U SKLADU SA JAVNIM INTERESOM KANTONA SARAJEVO PO PROJEKTU ORGANIZACIJE "53. EFNS SARAJEVO IGMAN 2023."
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU PRIVREDE KANTONA SARAJEVO ZA SUFINANSIRANJE PROJEKTA "UNAPREĐENJE I PROMOCIJA TURIZMA, ZAŠTITE ŠUMA, EKOLOŠKIH, SOCIJALNIH I TRADICIONALNIH (OPŠTEKORISNIH) FUNKCIJA ŠUMA U SKLADU SA JAVNIM INTERESOM KANTONA SARAJEVO PO PROJEKTU ORGANIZACIJE "53. EFNS SARAJEVO IGMAN 2023."
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU PRIVREDE KANTONA SARAJEVO ZA SUFINANSIRANJE PROJEKTA IZGRADNJE TRASE ZA BIATLON PO PROJEKTU "UNAPREĐENJE I PROMOCIJA TURIZMA, ZAŠTITE ŠUMA, EKOLOŠKIH, SOCIJALNIH I TRADICIONALNIH OPŠTEKORISNIH ŠUMA U SKLADU SA JAVNIM INTERESOM KANTONA SARAJEVO PO PROJEKTU ORGANIZACIJE "53. EFNS SARAJEVO - IGMAN 2023."
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTRICI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO DA ZAKLJUČI ANEKS UGOVORA O FINANSIRANJU TAKMIČENJA JUNIORSKA BALKANSKA MATEMATIČKA OLIMPIJADA BOSNA I HERCEGOVINA 2022.
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIHVATANJU PRIJEDLOGA PROTOKOLA O PREGOVORIMA SA SAMOSTALNIM SINDIKATOM OSNOVNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA FBiH - KANTONALNI ODBOR KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA OSNIVANJE PRIVATNE PREDŠKOLSKE USTANOVE "VRTIĆ DURRA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DIREKTORA JAVNE USTANOVE "KAMERNI TEATAR 55, SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DIREKTORA JAVNE USTANOVE "MUZEJ SARAJEVA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DIREKTORA JAVNE USTANOVE "HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KS
ODLUKU O OBILJEŽAVANJU "DJEČIJE NEDJELJE" U KANTONU SARAJEVO ZA 2022. GODINU
MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KS
PROGRAM OBILJEŽAVANJA "DJEČIJE NEDJELJE" U KANTONU SARAJEVO ZA 2022. GODINU
MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KS
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI MINISTARSTVA ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo za boračka pitanja KS
PRAVILNIK ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI
KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU ISKAZNICE I ZNAČKE KANTONALNOG INSPEKTORA U KANTONALNOJ UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE KANTONA SARAJEVO
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!