"Službeni glasnik BiH", broj 28/24 17.4.2024.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 28/24 [17.4.2024.]

Akti iz ovog broja:

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBU O DOPUNI UREDBE O NAČINU OSNIVANJA I UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA RAD RADNIH TIJELA OSNOVANIH OD STRANE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I RUKOVODILACA FEDERALNIH ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBU O UPRAVLJANJU MULJEM SA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO ZA IMENOVANJE VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO ZA RAZRJEŠENJE VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA "OPERATOR - TERMINALI FEDERACIJE" D.O.O. SARAJEVO ZA RAZRJEŠENJE ČLANOVA UPRAVE PRIVREDNOG DRUŠTVA "OPERATOR - TERMINALI FEDERACIJE" D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA "OPERATOR - TERMINALI FEDERACIJE" D.O.O. SARAJEVO ZA IMENOVANJE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVE PRIVREDNOG DRUŠTVA "OPERATOR - TERMINALI FEDERACIJE" D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM RAČUNU TREZORA - RIZNICE FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA/FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANCIJA ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG RAČUNA ZA PROJEKAT "POVEĆANJE ULAGANJA U JAVNE OBJEKTE S NISKOM EMISIJOM UGLJIKA U BiH 2018 - 2026", OTVORENOG KAO PODRAČUN U OKVIRU JRT FEDERALNOM MINISTARSTVU PROSTORNOG UREĐENJA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM RAČUNU TREZORA - RIZNICE FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA/FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANCIJA ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA RIZIKOM OD POPLAVA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (2024. - 2029.)
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA RIZIKOM OD POPLAVA ZA VODNO PODRUČJE JADRANSKOG MORA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (2024. - 2029.)
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH U RAZDJELU 17. BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2024. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE "TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI - TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - TRANSFER AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA POKRIĆE VIŠKA RASHODA NAD PRIHODIMA IZ PRETHODNIH GODINA I OBEZBJEĐENJE TEKUĆE LIKVIDNOSTI"
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O DODJELI GRANT SREDSTAVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O REALIZACIJI AKTIVNOSTI REGRESIRANJA KAMATA - GARANTNI FOND
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI SREDSTAVA JP ŽELJEZNICE FEDERACIJE BiH D.O.O. SARAJEVO NA IME IZMIRENJA OBAVEZA PO ZAKONU O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI ZA 2024. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA POTPISIVANJE ANEKSA 6. UGOVORA O KONCESIJI ZA CRPLJENJE MINERALNE VODE NA LOKALITETU CRNI VRH IZVORIŠTE KISELJAK OPĆINA TEŠANJ
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA U SARAJEVU, ULICA NEDIMA FILIPOVIĆA BROJ 19, FEDERALNOM MINISTARSTVU PROSTORNOG UREĐENJA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA 14. VANREDNOJ SKUPŠTINI DIONIČARA PRIVREDNOG DRUŠTVA "CESTE" D.D. MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI DIONIČARA PRIVREDNOG DRUŠTVA BNT - TVORNICA MAŠINA I HIDRAULIKE D.D. NOVI TRAVNIK
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU INTERRESORNOG STRUČNOG TIMA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU RADNE GRUPE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEGIJE ZA PREVENCIJU OVISNOSTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 2024 - 2034. GODINA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU RADNE GRUPE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O STRUČNOM ISPITU I EDUKACIJI ZA DRUGA LICA I UČESNIKE NA TRŽIŠTU VRIJEDNOSNIH PAPIRA
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA POSLOVANJA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O BANKAMA DEPOZITARIMA INVESTICIJSKIH FONDOVA
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA I OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA
REGULATORNI ODBOR ŽELJEZNICA BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O TEHNIČKOJ SPECIFIKACIJI ZA INTEROPERABILNOST KOJA SE ODNOSI NA PRISTUP OSOBA SA INVALIDITETOM I OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!