"Službeni glasnik BiH", broj 22/24 6.6.2024.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 22/24 [6.6.2024.]

Akti iz ovog broja:

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DONOŠENJU STRATEGIJE OGRANIČENJA KORIŠTENJA UGLJA I OSTALOG ČVRSTOG GORIVA U KANTONU SARAJEVO ZA PERIOD 2023-2033 GODINA
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O PRENOSU PRAVA VLASNIŠTVA BEZ PROTUČINIDBE NA NEKRETNINI OZNAČENOJ KAO K.Č. 3104, STRIŽEVAC, UPISANOJ U ZK. UL. BR. 85 KO PRESJENICA
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA NAPREDNE TEHNOLOGIJE U SARAJEVU"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PLANA PRESELJENJA RADI REALIZACIJE PROJEKTA IZGRADNJA TRAMVAJSKE PRUGE ILIDŽA - HRASNICA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA PUTEM DODJELE TRANSFERA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE AKTIVNOSTI/PROGRAMA/PROJEKATA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA I DRUGIH PRAVNIH LICA SA RAZDJELA KABINETA PREMIJERA KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU ZA KABINET PREMIJERA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DUGOROČNOM KREDITNOM ZADUŽENJU KANTONA SARAJEVO KOD RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU ZA BORAČKA PITANJA KANTONA SARAJEVO ZA USMJERAVANJE SREDSTAVA KAO POMOĆ MINISTARSTVU ZA BORAČKA PITANJA BOSANSKO - PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE U REALIZACIJI PROGRAMA OBILJEŽAVANJA ZNAČAJNIH DOGAĐAJA I DATUMA IZ ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA 1992. -1995. GODINA VAN KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O BROJU I STRUKTURI STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA I INTEGRISANOG STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2024./2025. GODINI
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ZAPOŠLJAVANJE NA UNIVERZITETU U SARAJEVU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU KAPITALNOG PROJEKTA "UNAPREĐENJE KVALITETA ZRAKA (JAČANJE MONITORINGA I UPRAVLJANJA KVALITETOM ZRAKA, ŠIRENJE ODRŽIVOG GRIJANJA I ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SEKTORU INDIVIDUALNOG STANOVANJA)"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU VLADE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA ZA POZICIJU PSIHOLOG
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE NA UPRAŽNJENE POZICIJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA U ŠKOLSKIM ODBORIMA OSNOVNIH ŠKOLA KAO JAVNIH USTANOVA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UTVRĐIVANJU TROŠKOVA POSTUPKA INSTITUCIONALNE AKREDITACIJE I AKREDITACIJE STUDIJSKIH PROGRAMA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA PROVOĐENJA PROGRAMA RAZVOJA MALE PRIVREDE ZA 2024. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH I KAPITALNIH TRANSFERA MINISTARSTVA KOMUNALNE PRIVREDE, INFRASTRUKTURE, PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA KANTONA SARAJEVO UTVRĐENIH BUDŽETOM KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE ANEKSA 4 UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU I KORIŠTENJE VJETROELEKTRANE "IVAN SEDLO HADŽIĆI", BROJ: 02-18-22832/18 OD 23.05.2018. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PRODUŽENJE RADNOG VREMENA I ZA OKUPLJANJE ZA VRIJEME TRAJANJA MANIFESTACIJE "STREET FOOD MARKET"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA VIJEĆA ZA SIGURNOST SAOBRAĆAJA NA CESTAMA U KANTONU SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "MUZEJ SARAJEVA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "MUZEJ SARAJEVA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE GIMNAZIJA DOBRINJA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O VISINI NAKNADE KOORDINACIONOM TIJELU ZA PREVENCIJU, ZAŠTITU I BORBU PROTIV NASILJA U PORODICI U KANTONU SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANOVA VIJEĆA ZA SIGURNOST SAOBRAĆAJA NA CESTAMA U KANTONU SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "MUZEJ SARAJEVA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "MUZEJ SARAJEVA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE GIMNAZIJA DOBRINJA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNJA ŠKOLA POLJOPRIVREDE, PREHRANE, VETERINE I USLUŽNIH DJELATNOSTI
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNJA ŠKOLA POLJOPRIVREDE, PREHRANE, VETERINE I USLUŽNIH DJELATNOSTI
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNJOŠKOLSKI CENTAR HADŽIĆI
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNJOŠKOLSKI CENTAR HADŽIĆI
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA GRAFIČKIH TEHNOLOGIJA, DIZAJNA I MULTIMEDIJE ILIDŽA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA GRAFIČKIH TEHNOLOGIJA, DIZAJNA I MULTIMEDIJE ILIDŽA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNJA ŠKOLA ZA TEKSTIL, KOŽU I DIZAJN
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNJA ŠKOLA ZA TEKSTIL, KOŽU I DIZAJN
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA KONCESIJE U POSTUPKU DODJELE KONCESIJE ZA IZGRADNJU I KORIŠTENJE POSTROJENJA ZA PRETVARANJE ENERGIJE SUNCA U ELEKTRIČNU ENERGIJU - SOLARNE ELEKTRANE "HP SOLAR 1", INSTALISANE SNAGE 120 kW, OPĆINA HADŽIĆI
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V. D. PREDSJEDNIKA I V. D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V.D PREDSJEDNIKA I V.D ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO - PREMIJER
ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU
Ministarstvo privrede KS
ODLUKU
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS
PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRIZNANJIMA, POHVALAMA I NAGRADAMA ORGANIZACIONIM JEDINICAMA I UPOSLENICIMA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO I UPRAVE POLICIJE
GRAD SARAJEVO - ADMINISTRATIVNA KOMISIJA GRADSKOG VIJEĆA
PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA KORIŠTENJE PREVOZA SLUŽBENIM VOZILIMA ZA NOSITELJE FUNKCIJA U GRADU SARAJEVU I PRAVOBRANILAŠTVU GRADA SARAJEVO
GRAD SARAJEVO - GRADONAČELNICA
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA - ZAHVALNICA GRADA SARAJEVA
OPĆINA CENTAR - Općinski načelnik
ZAKLJUČAK
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA OPĆINE ILIDŽA ZA 2024. GODINU
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PRIVREDNA ZONA HRASNICA" - PO SKRAĆENOM POSTUPKU - STAMBENO - POSLOVNI KOMPLEKS NA K.Č. BR. 1639 K.O. HRASNICA
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "HRASNICA" - PO SKRAĆENOM POSTUPKU - STAMBENO - POSLOVNI KOMPLEKS NA K.Č. 1640/1, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646 I 1647 K.O. HRASNICA
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "STARI STUP" - PO SKRAĆENOM POSTUPKU - (STAMBENO-POSLOVNI OBJEKTI NA GRAĐEVINSKIM PARCELAMA "104" I "105")
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "STARI STUP" - PO SKRAĆENOM POSTUPKU - (STAMBENO-POSLOVNI OBJEKTI NA GRAĐEVINSKIM PARCELAMA "104" I "105")
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "STUP NUKLEUS" - PO SKRAĆENOM POSTUPKU – KOMPLEKS UZ POSLOVNI OBJEKAT U ULICI DŽEMALA BIJEDIĆA, NA K.Č. BR. 231/2, 265/1 I 265/5 K.O. STUP
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "STUP NUKLEUS" KOMPLEKS UZ POSLOVNI OBJEKAT U ULICI DŽEMALA BIJEDIĆA, NA K.Č. BR. 231/2, 265/1 I 265/5 K.O. STUP (SKRAĆENI POSTUPAK)
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "OTES" - po skraćenom postupku - Kolektivni stambeni objekat na k.č. br. 1248/4 K.O. Doglodi
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "HRASNICA" KOLEKTIVNI STAMBENI OBJEKAT NA K.Č. BR. 1247, K.Č. BR. 1245/28 I DIO K.Č. BR. 1245/1 K.O. HRASNICA (SKRAĆENI POSTUPAK)
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "HRASNICA" KOLEKTIVNI STAMBENI OBJEKAT NA K.Č. BR. 1247, K.Č.BR. 1245/28 I DIO K.Č. BR. 1245/1 K.O. HRASNICA (SKRAĆENI POSTUPAK)
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O UTVRĐIVANJU PROSJEČNE KONAČNE GRAĐEVINSKE CIJENE PO 1 m² KORISNE POVRŠINE U STAMBENOJ IZGRADNJI NA PODRUČJU OPĆINE ILIDŽA U 2023. GODINI
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA POGODNOSTI GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA-RENTE NA PODRUČJU OPĆINE ILIDŽA ZA 2024. GODINU
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA SKUPŠTINE JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DJELATNOSTI OD JAVNOG INTERESA OPĆINE ILIDŽA "ILIDŽA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANA SKUPŠTINE JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DJELATNOSTI OD JAVNOG INTERESA OPĆINE ILIDŽA "ILIDŽA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O MINIMALNOM RADNOM VREMENU U PRODAJNIM OBJEKTIMA I OBJEKTIMA U KOJIMA SE OBAVLJA UGOSTITELJSKA, OBRTNIČKA I OBRTNIČKOJ SRODNE DJELATNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE ILIDŽA
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZLAGANJE NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU KATASTARSKE OPĆINE BUTMIR
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZLAGANJE NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU KATASTARSKE OPĆINE HRASNICA
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ZAKLJUČAK
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE ILIDŽA ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2023. GODINE
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE ILIDŽA ZA PERIOD 01.01. - 31.03.2024. GODINE
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O VERIFIKACIJI MANDATA VIJEĆNICIMA U OPĆINSKOM VIJEĆU NOVO SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
ZAKLJUČAK O PRERASPODJELI RASHODA I IZDATAKA
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU I RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O DOPUNAMA ODLUKE O PRIVREMENOM KORIŠTENJU JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA TRNOVO - OPĆINSKI NAČELNIK
REGISTAR BUDŽETSKIH KORISNIKA OPĆINE TRNOVO ZA 2025. GODINU
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!