"Službeni glasnik BiH", broj 1/22 6.1.2022.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 1/22 [6.1.2022.]

Akti iz ovog broja:

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UREĐENJU SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ZAKON O JAVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA U KANTONU SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ZAKON O CESTAMA KANTONA SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONCESIJAMA
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DOPUNAMA ODLUKE O PROGLAŠENJU OPĆEG DOBRA I PRIRODNOG BOGATSTVA DIJELOVA PREDUZEĆA KOJIM UPRAVLJA KJKP "GRAS" D.O.O. SARAJEVO I IZUZIMANJU IZ POČETNOG BILANSA I PROGRAMA PRIVATIZACIJE
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ANEKS SPORAZUMA O POSLOVNOJ SARADNJI
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT O IZMJENAMA STATUTA JAVNE USTANOVE "APOTEKE SARAJEVO"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O IZMJENI UREDBE O PLAĆANJU TROŠKOVA DŽENAZE/SAHRANE/UKOPA ZA SOCIJALNE KATEGORIJE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA O IZMJENI PROGRAMA SUBVENCIONIRANJA TURISTIČKO-UGOSTITELJSKIH USLUGA SMJEŠTAJA PUTEM E-KODA "ODMORI U SARAJEVU"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TEKST SPORAZUMA O SUFINANSIRANJU PROJEKTA OPĆINE ILIDŽA "IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE U HRASNICI"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE VANSUDSKE NAGODBE U PREDMETU BROJ 65 0 Ps 554844 20 Ps
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI OPĆINSKOM SUDU U SARAJEVU ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH I KAPITALNIH TRANSFERA UTVRĐENIH ODLUKOM O IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU, RAZDJEL 35 - MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU IZMJENA ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKUĆIH I KAPITALNIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDŽETOM KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZAVODU ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO ZA SKLAPANJE UGOVORA O DJELU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UGOVOR O REKONSTRUKCIJI, SANACIJI ILI REVITALIZACIJI PRVE GRUPE JAVNIH OBJEKATA U CILJU POBOLJŠANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U OKVIRU PROJEKTA "ENERGIJSKA EFIKASNOST U JAVNIM OBJEKTIMA KANTONA SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZAVODU ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO ZA SKLAPANJE UGOVORA O DJELU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI JAVNOJ USTANOVI HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM ODRŽAVANJA, REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU.
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SPORAZUM O FINANSIRANJU NABAVKE ULTRAZVUČNOG APARATA ZA POTREBE JU DOM ZDRAVLJA "DR. ISAK SAMOKOVLIJA" GORAŽDE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROJEKTA NABAVKE CTG APARATA (6 KOMADA) ZA POTREBE KLINIČKOG CENTRA UNIVERZITETA SARAJEVO - DISCIPLINA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA POPUNU RADNOG MJESTA NAMJEŠTENIKA NA NEODREĐENO VRIJEME U STRUČNOJ SLUŽBI VLADE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG SPORAZUMA O PRODUŽENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŽBENIKE ORGANA UPRAVE I SUDSKE VLASTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROJEKTA NABAVKE ULTRAZVUČNOG APARATA ZA POTREBE JU OPĆA BOLNICA "PRIM. DR .ABDULAH NAKAŠ" - ODSJEK ZA UROLOGIJU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA REALIZACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANJU IZMEĐU UNIVERZITETA U SARAJEVU - FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA I RAZVOJNOG PROGRAMA UJEDINJENIH NACIJA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI POLICIJSKOM KOMESARU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO DA ZAKLJUČI SPORAZUM O NAKNADI MATERIJALNE ŠTETE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO ZA PROVOĐENJE POSTUPKA DODJELE ŠUMSKIH DRVNIH SORTIMENATA U KOLIČINI OD 1/12 UKUPNO PLANIRANE ZA PRODAJU PUTEM SUKCESIVNE ISPORUKE ZA 2022. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "MALTA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORICE JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "GRBAVICA II"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME U JAVNOJ USTANOVI "KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ" SARAJEVO O RAZRJEŠENJU I PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA ŠKOLE BROJ 01-01-877-1/21 OD 25.08.2021. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "9. MAJ" PAZARIĆ
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI JAVNOJ USTANOVI "COLLEGIUM ARTISTICUM" SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME U KANTONALNOJ JAVNOJ USTANOVI "DOM ZA SOCIJALNO ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORICE JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZBORU KORISNIKA POTICAJNIH SREDSTAVA SA IZNOSOM OVIH SREDSTAVA PO JAVNOM POZIVU, BROJ 07-05-11-40077/21 OD 02.11.2021. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TEKST SPORAZUMA O SUFINANSIRANJU PROJEKTA OPĆINE CENTAR SARAJEVO "SANACIJA, REKONSTRUKCIJA I TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKTA CENTRA ZA SPORT I REKREACIJU - SPORTSKI CENTAR FIS"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA I RADNIH ZADATAKA JAVNE USTANOVE "MUZEJ SARAJEVA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA I RADNIH ZADATAKA JAVNE USTANOVE "POZORIŠTE MLADIH" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA ZA RAZRJEŠENJE DIREKTORA UPRAVE ZA ŠUMARSTVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA POTPISIVANJE I REALIZACIJU SPORAZUMA IZMEĐU RAZVOJNOG PROGRAMA UJEDINJENIH NACIJA I MINISTARSTVA ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE KANTONA SARAJEVO O SUFINANSIRANJU AKTIVNOSTI 1.18 - GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI NA INTERNOM UREĐENJU NOVOG OBJEKTA "AKADEMIJE SCENSKIH UMJETNOSTI" - II FAZA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZAVODU ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O DJELU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZBORU KORISNIKA POTICAJNIH SREDSTAVA SA IZNOSOM OVIH SREDSTAVA PO JAVNOM POZIVU, BROJ 07-05-11-40076/21 OD 02.11.2021. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU INTERRESORNOG TIMA ZA IZRADU I IMPLEMENTACIJU AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE PRAVA I POLOŽAJA OSOBA S INVALIDITETOM U KANTONU SARAJEVO ZA PERIOD 2022. - 2027. GODINA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "ZAHID BARUČIJA" VOGOŠĆA
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "NAFIJA SARAJLIĆ"
Ministarstvo za boračka pitanja KS
PRAVILNIK O DODJELI TRANSFERA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA I POJEDINCIMA
MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA
PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI SPORTISTA PREMA OSTVARENIM REZULTATIMA
OPĆINA CENTAR - Općinski načelnik
ODLUKU O PRIHVATANJU I RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA TRANSFERA U BUDŽET OPĆINE CENTAR SARAJEVO
OPĆINA CENTAR - Općinski načelnik
ZAKLJUČAK
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
BUDŽET OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA 2022. GODINU
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZVRŠAVANJU BUDŽETA OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA 2022. GODINU
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O VERIFIKACIJI MANDATA ČLANOVIMA SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU OPĆINE NOVO SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O POKLONU SANITETSKOG VOZILA
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU KOMISIJE ZA STATUT I PROPISE
OPĆINA STARI GRAD - Općinski načelnik
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2021. GODINU na razdjelu jedinstvenog organa uprave
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
BUDŽET OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2022. GODINU
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZVRŠAVANJU BUDŽETA OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2022. GODINU
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
ODLUKU O ODOBRAVANJU I ISPLATI JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI LICIMA U STANJU SOCIJALNE POTREBE ZA 2022. GODINU
J.P. "OLIMPIJSKI BAZEN OTOKA" D.O.O.
ODLUKU O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI V.D. DIREKTORA JP "OLIMPIJSKI BAZEN OTOKA" D.O.O. SARAJEVO
J.P. "OLIMPIJSKI BAZEN OTOKA" D.O.O.
ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA JP "OLIMPIJSKI BAZEN OTOKA" D.O.O. SARAJEVO
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!