"Službeni glasnik BiH", broj 21/20 20.3.2020.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 21/20 [20.3.2020.]

Akti iz ovog broja:

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIHVATANJU ZAVRŠNOG IZVJEŠTAJA O ZAVRŠETKU PROJEKTA "SMANJENJE FAKTORA RIZIKA ZA ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA U BiH" (RHRF)
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA USVAJANJE IZVJEŠTAJA O OSTVARENJU PROGRAMA RADA I FINANSIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU BILANSA ENERGETSKIH POTREBA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O PRIPREMI I IZGRADNJI HE KRUŠEVO 9,75 MW SA HE ZELENI VIR 2,13 MW, NA RIJECI BIOŠTICI
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH U RAZDJELU 17. BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA ZA PODRŠKU PRIVREDNOJ/GOSPODARSKOJ KOMORI FEDERACIJE BiH ZA UČEŠĆE I ORGANIZIRANJE SAJMOVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE DIJELA BIVŠE VOJNE LOKACIJE GORICA, GNOJNICE U MOSTARU UDRUŽENJU GRAĐANA RATNIH VOJNIH INVALIDA GRADSKOG PODRUČJA MOSTAR JUGOISTOK
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA U SARAJEVU, ULICA BAKAREVIĆA BROJ 2, UB "BOSNAE - ZELENE BERETKE" OPĆINE STARI GRAD
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI OPĆINI HADŽIĆI ZA USTUPANJE NA KORIŠTENJE NEKRETNINA U KASARNI "ŽUNOVNICА"
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG RAČUNA BROJ 1027080000043416 OTVORENOG KAO PODRAČUN U OKVIRU JRT GENDER CENTRU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG RAČUNA BROJ 1027080000043319 OTVORENOG KAO PODRAČUN U OKVIRU JRT GENDER CENTRU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA AUTOCESTE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. MOSTAR ZA 2020. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PROGLAŠENJU STANJA NESREĆE UZROKOVANO POJAVOM KORONAVIRUSA (COVID 19) NA PODRUČJU FEDERACIJE BiH
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PROPISIVANJU MJERA NEPOSREDNE KONTROLE CIJENA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFER DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - TRANSFER ZA SANACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE" UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ZDRAVSTVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFER DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - TRANSFER ZA SANACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE" UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ZDRAVSTVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O DAVANJU NA KORIŠTENJE OBJEKATA U KRUGU BOLNICE "ABDULAH NAKAŠ" U SARAJEVU CENTRU ZA EDUKACIJU SUDIJA I TUŽILACA I UNIVERZITETU SARAJEVO - INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE ZLOČINA PROTIV ČOVJEČNOSTI I MEĐUNARODNOG PRAVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU NA KORIŠTENJE OBJEKTA U KRUGU OPĆE BOLNICE "PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ" U SARAJEVU, JU CENTAR ZA EDUKACIJU SUDIJA I TUŽILACA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU NA KORIŠTENJE OBJEKTA BIVŠEG ARMIJSKO MEDICINSKOG CENTRA U SARAJEVU ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG RAČUNA "PILOT PROJEKAT AGROMONETARNIH STATISTIKA (AMS)" OTVORENOG KAO PODRAČUN U OKVIRU JRT FEDERALNOM ZAVODU ZA STATISTIKU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG RAČUNA "PILOT PROJEKAT - UNAPREĐENJE ANKETE O RADNOJ SNAZI U BiH" OTVORENOG KAO PODRAČUN U OKVIRU JRT FEDERALNOM ZAVODU ZA STATISTIKU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG RAČUNA "PILOT PROJEKAT - RAZVOJ FINANSIJSKE STATISTIKE OBRAZOVANJA U BiH" OTVORENOG KAO PODRAČUN U OKVIRU JRT FEDERALNOM ZAVODU ZA STATISTIKU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I PRIVREMENOM IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNE DJECE I OMLADINE PAZARIĆ
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I PRIVREMENOM IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNE DJECE I OMLADINE-PAZARIĆ
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DIONIČARA PRIVREDNOG DRUŠTVA "SARAJEVOPUTEVI" D.D. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "SARAJEVOPUTEVI" D.D. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA EVIDENTIRANIH NA JEDINSTVENOM RAČUNU TREZORA-RIZNICE FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA/FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANCIJA FEDERALNOM MINISTARSTVU ZDRAVSTVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA S FINANSIJSKIM PLANOM FONDA ZA STUDENTSKE ZAJMOVE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU PRODAJE PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM RAČUNU TREZORA - RIZNICE FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA/FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANCIJA JU FEDERALNOJ NOVINSKOJ AGENCIJI
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM RAČUNU TREZORA - RIZNICE FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA/FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANCIJA JU FEDERALNOJ NOVINSKOJ AGENCIJI
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM RAČUNU TREZORA-RIZNICE FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA/FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANCIJA JU FEDERALNOJ NOVINSKOJ AGENCIJI
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU KRITERIJA RASPODJELE SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANSIJA - FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANCIJA SA POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - KANTONI I OPĆINE"
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
RJEŠENJE
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
DOPUNU LISTE STEČAJNIH UPRAVITELJA SA ZAVRŠENOM STRUČNOM NAOBRAZBOM I POLOŽENIM STRUČNIM ISPITOM
FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA
PRAVILNIK O MJERAMA ZAŠTITE ZA STROGO ZAŠTIĆENE VRSTE I PODVRSTE I ZAŠTIĆENE VRSTE I PODVRSTE
FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
SAOPĆENJE O PROSJEČNIM POTREBAMA OSOBE KOJA ZAHTIJEVA IZDRŽAVANJE S OBZIROM NA TROŠKOVE ŽIVOTA
USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRESUDU
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA JANUAR 2020. GODINE
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ BRUTO PLAĆI ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA JANUAR 2020. GODINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
"JP BH Pošta" d.o.o. Sarajevo
ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVE - GENERALNOG DIREKTORA I IZVRŠNIH DIREKTORA JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO - U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA IZBOR I IMENOVANJE IZVRŠNOG DIREKTORA SEKTORA ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKE POSLOVE
KJKP "TOPLANE - SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO
ODLUKA
JP "SPREČA" D.D. TUZLA
ODLUKU O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JP "SPREČA" D.D. TUZLA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!