"Službeni glasnik BiH", broj 19/24 16.5.2024.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 19/24 [16.5.2024.]

Akti iz ovog broja:

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIHVATANJU MOLBE UDRUŽENJA MATEMATIČARA KANTONA SARAJEVO ZA FINANSIRANJE TROŠKOVA PUTOVANJA OLIMPIJSKOG TIMA BOSNE I HERCEGOVINE RADI UČEŠĆA NA EVROPSKOJ MATEMATIČKOJ OLIMPIJADI (EGMO 2024) ZA DJEVOJKE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIHVATANJU MOLBE UDRUŽENJA MATEMATIČARA KANTONA SARAJEVO ZA FINANSIRANJE TROŠKOVA PUTOVANJA PET TAKMIČARA I JEDNOG LIDERA SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO, KOJI PREDSTAVLJAJU BOSNU I HERCEGOVINU NA JUNIORSKOJ BALKANSKOJ MATEMATIČKOJ OLIMPIJADI (JBMO 2024) U GRADU ANTALYA (TURSKA)
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIHVATANJU MOLBE UDRUŽENJA MATEMATIČARA KANTONA SARAJEVO ZA FINANSIRANJE TROŠKOVA PUTOVANJA ČETIRI TAKMIČARA, JEDNOG LIDERA I JEDNOG OBZERVERA SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO, KOJI PREDSTAVLJAJU BOSNU I HERCEGOVINU NA BALKANSKOJ MATEMATIČKOJ OLIMPIJADI (BMO 2024) U GRADU VARNA (BUGARSKA)
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIHVATANJU MOLBE UDRUŽENJA MATEMATIČARA KANTONA SARAJEVO ZA FINANSIRANJE TROŠKOVA PUTOVANJA ČETIRI TAKMIČARA I JEDNOG LIDERA SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO, KOJI PREDSTAVLJAJU BOSNU I HERCEGOVINU NA INTERNACIONALNOJ MATEMATIČKOJ OLIMPIJADI (IMO 2024) U GRADU BATH (UK)
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIHVATANJU MOLBE UDRUŽENJA MATEMATIČARA KANTONA SARAJEVO ZA FINANSIRANJE TROŠKOVA PUTOVANJA DVA PREDSTAVNIKA NA SASTANAK MATEMATIČKOG DRUŠTVA JUGOISTOČNE EVROPE (MASSEE) U ATINI (GRČKA)
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORICE JAVNE USTANOVE SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA GRAFIČKIH TEHNOLOGIJA, DIZAJNA I MULTIMEDIJE ILIDŽA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH VLASTITIH PRIHODA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH DONACIJA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "TERAPIJSKA ZAJEDNICA - KAMPUS KANTONA SARAJEVO" BROJ 31-01-02-350/24 OD 18.03.2024. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIHVATANJU MOLBE ZA SUFINANSIRANJE IZGRADNJE SPOMEN OBILJEŽJA "GENERAL MEHMED ALAGIĆ LJILJAN - LJUTA GREDA" VLAŠIĆ
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIHVATANJU MOLBE ZA FINANSIJSKU PODRŠKU IZGRADNJE KAPELE U MARGETIĆIMA/NOVI TRAVNIK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIHVATANJU MOLBE ZA SUFINANSIRANJE SANACIJE KROVA OSNOVNE ŠKOLE U MJESNOJ ZAJEDNICI NOVO SELO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIHVATANJU MOLBE ZA SUFINANSIRANJE SANACIJE KROVA I TERASE NA OBJEKTU "PRVE BOŠNJAČKE GIMNAZIJE U SARAJEVU"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA PROVOĐENJA PROGRAMA RAZVOJA MALE PRIVREDE ZA 2024. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "MIRSAD PRNJAVORAC"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "MIRSAD PRNJAVORAC"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "ŠIP"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "ŠIP"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HADŽIĆI"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HADŽIĆI"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "GRBAVICA II"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "GRBAVICA II"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "ZAHID BARUČIJA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "ZAHID BARUČIJA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZA ENERGETIKU SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZA ENERGETIKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O NOMINIRANJU DVA (2) ČLANA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU - SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O NOMINIRANJU DVA (2) ČLANA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU - SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU JEDNOG V.D. ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA BOLESTI OVISNOSTI KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA BOLESTI OVISNOSTI KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA NA POZICIJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE "DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "ANEKS"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O NAČINU I OBLIKU PROVOĐENJA ODGOJNO-OBRAZOVNE PODRŠKE I STRUČNOG TRETMANA
Ministarstvo finansija KS
REGISTAR BUDŽETSKIH KORISNIKA KANTONA SARAJEVO
GRAD SARAJEVO - GRADONAČELNICA
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA - ZAHVALNICA GRADA SARAJEVA
OPĆINA CENTAR - Općinski načelnik
RJEŠENJE O KONAČNOM IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE CENTAR KULTURE I MLADIH OPĆINE CENTAR SARAJEVO
OPĆINA CENTAR - Općinski načelnik
RJEŠENJE O KONAČNOM IMENOVANJU PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU" SARAJEVO
OPĆINA NOVI GRAD - Općinski načelnik
REGISTAR BUDŽETSKIH KORISNIKA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO za 2025. godinu
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O USLOVIMA I NAČINU RASPODJELE BUDŽETSKIH SREDSTAVA POJEDINCIMA ZA DAN OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2024. GODINU
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O PROMJENI VRŠITELJA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "OPĆINE STARI GRAD" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH ZGRADA I POSLOVNIH PROSTORA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO I RASPOREDU POSLOVNIH DJELATNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ULICI GAZI HUSREV-BEGOVA BROJ 29
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRIVREMENOM UMANJENJU PLAĆANJA ZAKUPNINE ZAKUPOPRIMCU POSLOVNOG PROSTORA U ULICI ĆURČILUK MALI BROJ 27
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U ULICI HALILBAŠIĆA BROJ 3
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA FINANSIJE I BUDŽET
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA STANOVE KOJIMA RASPOLAŽE OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA FINANSIJE I BUDŽET
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O DODJELI NOVČANIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA MEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNJE
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ LICA U STANJU SOCIJALNE POTREBE
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI OPĆINSKOM NAČELNIKU OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA ZAKLJUČIVANJE SPORAZUMA O NAČINU RASPOLAGANJA I UPRAVLJANJA POSLOVNIM PROSTOROM U SUVLASNIŠTVU U ULICI BAŠČARŠIJA BROJ 15
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI OPĆINSKOM NAČELNIKU OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA ZAKLJUČIVANJE SPORAZUMA O NAČINU RASPOLAGANJA I UPRAVLJANJA POSLOVNIM PROSTOROM U SUVLASNIŠTVU U ULICI VRATNIK MEJDAN BROJ 46
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA (ČLANA) OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE TRNOVO FBiH
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE TRNOVO
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE TRNOVO (FBiH)
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
ZAKLJUČAK
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
ZAKLJUČAK
POLICIJSKI ODBOR VLADE KANTONA SARAJEVO
POSLOVNIK O RADU POLICIJSKOG ODBORA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!