"Službeni glasnik BiH", broj 18/24 9.5.2024.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 18/24 [9.5.2024.]

Akti iz ovog broja:

VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O DOPUNAMA UREDBE O NAČINU OSTVARIVANJA POMOĆI ZA ODRŽIVI POVRATAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PRIJEDLOGA MINISTARSTVA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO I PRIHVATANJU IZVJEŠTAJA EKSPERTNE KOMISIJE ZA OSNIVANJE SREDNJOŠKOLSKOG MEDICINSKOG CENTRA "EUROPEAN MEDICAL COLLEGE" ("EVROPSKI MEDICINSKI KOLEDŽ")
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU ZA MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA - UPRAVU POLICIJE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA O IZMJENI PROGRAMA UREĐENJA RIJEČNIH KORITA I ZAŠTITE OD POPLAVA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UTVRĐIVANJU USKLAĐENOSTI IZNOSA MJESEČNE NOVČANE EGZISTENCIJALNE NAKNADE DEMOBILIZIRANIM BRANIOCIMA ZA 2024. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UTVRĐIVANJU VISINE PROCENTA OSNOVICE MJESEČNIH NOVČANIH PRIMANJA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA JAVNE USTANOVE "MES - MEĐUNARODNI TEATARSKI FESTIVAL - SCENA MESS"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA UVEĆANJE PLAĆE DO 30% OD OSNOVNE PLAĆE, DIREKTORU ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KANTONALNOM JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU "POKOP" D.O.O. SARAJEVO ZA PRIJEM U RADNI ODNOS ČETIRI RADNIKA NA NEODREĐENO VRIJEME
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KANTONALNOJ AGENCIJI ZA PRIVLAČENJE INVESTICIJA I PRIVATIZACIJU DA IZVRŠI PRODAJU IMOVINE IZ PASIVNOG PODBILANSA KNJIŽNOG VLASNIKA, PREDUZEĆA GP "PUT" D.D. SARAJEVO - U STEČAJU U DANILOVGRADU, CRNA GORA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KANTONALNOJ AGENCIJI ZA PRIVLAČENJE INVESTICIJA I PRIVATIZACIJU DA IZVRŠI PRODAJU IMOVINE IZ PASIVNOG PODBILANSA KNJIŽNOG VLASNIKA, PREDUZEĆA "FORUM" D.D. SARAJEVO - U STEČAJU U BEOGRADU, REPUBLIKA SRBIJA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KANTONALNOJ AGENCIJI ZA PRIVLAČENJE INVESTICIJA I PRIVATIZACIJU ZA POPUNU RADNOG MJESTA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O IZBORU ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA RADNOG TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O IZBORU ČLANA RADNOG TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA RADNOG TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O IZBORU ČLANA RADNOG TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANICE RADNOG TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O IZBORU ČLANICE RADNOG TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANICE RADNOG TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O IZBORU ČLANICE RADNOG TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANICE RADNOG TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O IZBORU ČLANICE RADNOG TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANICE RADNOG TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O IZBORU ČLANA RADNOG TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O UPOTREBI GRBA, IMENA I ISTICANJU ZASTAVE GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O PROGLAŠENJU I SUFINANSIRANJU KULTURNE MANIFESTACIJE OD POSEBNOG INTERESA I MEĐUNARODNOG ZNAČAJA ZA GRAD SARAJEVO U 2024. GODINI "30. SARAJEVO FILM FESTIVAL"
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SPORAZUM O PRIMOPREDAJI PROJEKTA TEKUĆEG ODRŽAVANJA BIVŠE ZGRADE SDK KOD VJEČNE VATRE U SARAJEVU I OVLAŠTENJE GRADONAČELNICI ZA POTPISIVANJE ISTOG
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O PRIHVATANJU ZASNIVANJA PRAVA GRAĐENJA BEZ NAKNADE I DAVANJU SAGLASNOSTI GRADONAČELNICI GRADA SARAJEVA ZA POTPISIVANJE - ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O ZASNIVANJU PRAVA GRAĐENJA BEZ NAKNADE
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI GRADONAČELNICI GRADA SARAJEVA ZA POTPISIVANJE SPORAZUMA O DONACIJI BRONČANE STATUE VLADIMIR PERIĆ - VALTER
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU BUDŽETA OPĆINE CENTAR SARAJEVO ZA 2024. GODINU
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA OBRAZOVANJE
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI OPĆINSKOG PRIZNANJA "POVELJA SA GRBOM OPĆINE CENTAR" - SPAHIĆ IBRAHIM
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI OPĆINSKOG PRIZNANJA "POVELJA SA GRBOM OPĆINE CENTAR" - UDRUŽENJE "ZDRAVO ŽIVI/SRETNO STARI"
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI OPĆINSKOG PRIZNANJA "POVELJA SA GRBOM OPĆINE CENTAR" - UDRUŽENJE KNVZA "KUCAJU NA VRATA ZABORAVLJENI ASOVI"
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI OPĆINSKOG PRIZNANJA "ZAHVALNICA SA GRBOM OPĆINE CENTAR"- ALIKADIĆ BISERA
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI OPĆINSKOG PRIZNANJA "POVELJA SA GRBOM OPĆINE CENTAR" - KAPO SAFET
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI OPĆINSKOG PRIZNANJA "POVELJA SA GRBOM OPĆINE CENTAR" - KAPO FIKRET
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI OPĆINSKOG PRIZNANJA "POVELJA SA GRBOM OPĆINE CENTAR" - HAKIJA KURTOVIĆ
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI OPĆINSKOG PRIZNANJA "POVELJA SA GRBOM OPĆINE CENTAR" - SARAČEVIĆ-HELAĆ ARIJANA
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O ZAKUPU STANA U ULICI MEHMED PAŠE SOKOLOVIĆA BROJ 4/PR
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI AVDE HUME 21 (SUTEREN)
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI BOLNIČKA 13 (SUTEREN)
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI ČEKALUŠA 13
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI JURAJA NAJTHARTA 1 (SUTEREN)
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI KOŠEVO 28
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI MEJTAŠ 7
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI MUHAMEDA KANTARŽIĆA 1 (BEZ PORTALA)
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI VALTERA PERIĆA 4
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI VRAZOVA 2
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI OPĆINSKOG PRIZNANJA "PLAKETA SA ZLATNIM LJILJANIMA" AJANOVIĆ ŠEMSUDIN
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI OPĆINSKOG PRIZNANJA "POVELJA SA ZLATNIM LJILJANIMA" HRVAT RUSMIR
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU I ORGANIZACIJI MJESNIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU OPĆINE CENTAR SARAJEVO
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRODAJI NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NEPOSREDNOM POGODBOM OZNAČENOG KAO K.Č. 1793/1 IZ ZK.UL. 38 K.O. SARAJEVO IV, K.Č. 1793/4 IZ ZK. UL. 11783 K.O. SARAJEVO IV, K.Č. 1802/3 IZ ZK. UL. 990 K.O. SARAJEVO IV, K.Č. 1800/4 IZ ZK. UL. 546 K.O. SARAJEVO IV I K.Č. 1800/2 IZ ZK. UL. 547 K.O. SARAJEVO IV, RADI OBLIKOVANJA GRAĐEVINSKE PARCELE
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
IZMJENE I DOPUNE KODEKSA ETIČKIH PRINCIPA ZA IZABRANE ZVANIČNIKE I ČLANOVE RADNIH TIJELA OPĆINE CENTAR SARAJEVO
OPĆINA CENTAR - Općinski načelnik
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU" SARAJEVO
OPĆINA CENTAR - Općinski načelnik
PRAVILNIK O VRSTAMA VLASTITIH JAVNIH PRIHODA OPĆINE CENTAR SARAJEVO
OPĆINA CENTAR - Općinski načelnik
ZAKLJUČAK
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O RASPOREDU SREDSTAVA ZA FMANSIRANJE PROJEKATA CRKAVA I VJERSKIH ZAJEDNICA U 2024. GODINI
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O RASPOREDU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA BORAČKIH UDRUŽENJA U 2024. GODINI
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O RASPOREDU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA HUMANITARNOG KARAKTERA SREDSTVIMA IZ BUDŽETA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO U 2024. GODINI
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O UTVRĐIVANJU PROSJEČNE KONAČNE GRAĐEVINSKE CIJENE PO 1 m² KORISNE POVRŠINE U STAMBENOJ IZGRADNJI NA PODRUČJU OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO U 2023. GODINI
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA GRADSKO GRAĐEVINSKO, OSTALO GRAĐEVINSKO I POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE ZA 2024. GODINU PO 1 m²
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA POGODNOST GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA - RENTE NA OPĆINI NOVI GRAD SARAJEVO ZA 2024. GODINU
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O RASPISIVANJU I PROVOĐENJU IZBORA ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNE ZAJEDNICE "ALIPAŠIN MOST III"
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O RASPOREDU FINANSIJSKI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA SREDSTVIMA IZ BUDŽETA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA 2024. GODINU
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "MEĐUNARODNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU NOVO SARAJEVO"
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V.D. ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "MEĐUNARODNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU NOVO SARAJEVO"
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V.D. ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "MEĐUNARODNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU NOVO SARAJEVO"
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "MEĐUNARODNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU NOVO SARAJEVO"
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V.D. PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "MEĐUNARODNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU NOVO SARAJEVO"
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE SANACIJE OBJEKATA KOLEKTIVNOG STANOVANJA NA PODRUČJU OPĆINE NOVO SARAJEVO
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2024. GODINU
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRENOSU PRAVA NA NEKRETNINI - STANU U VLASNIŠTVU OPĆINE VOGOŠĆA
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRENOSU PRAVA NA NEKRETNINI - STANU U VLASNIŠTVU OPĆINE VOGOŠĆA
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRENOSU PRAVA NA NEKRETNINI-STANU U VLASNIŠTVU OPĆINE VOGOŠĆA
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRENOSU PRAVA NA NEKRETNINI - STANU U VLASNIŠTVU OPĆINE VOGOŠĆA
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
ODLUKU O KORIŠTENJU CESTOVNOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA
STRUČNA SLUŽBA VLADE KANTONA SARAJEVO
ISPRAVKU ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI UNIVERZITETU U SARAJEVU ZA POVRAT I RASPORED PROJEKTNIH SREDSTAVA PO SPORAZUMU O FINANSIRANJU IZMEĐU RAZVOJNOG PROGRAMA UJEDINJENIH NACIJA (UNDP) U BOSNI I HERCEGOVINI I UNIVERZITETA U SARAJEVU ("SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO", BROJ 16/24)
UNIVERZITET U SARAJEVU - FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE
ZAKLJUČAK O ISPRAVCI GREŠKE U DIPLOMI
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!