Download PDF test

CJENOVNIK


TARIFA II

za 2017. godinu
(za strana pravna i fizička lica)

Stranim licima u smislu ovog zakona smatra se pravno lice sa sjedištem u inozemstvu i fizičko lice sa prebivalištem u inozemstvu (član 4. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju  - «Službene novine Federacije BiH», broj 35/98), plaćaju:

Na ime pretplate na (za 2017. godina):

«Službeni glasnik BiH», «Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori» 

150,00 EUR

«Službene novine Federacije BiH»

140,00 EUR

«Službene novine Kantona Sarajevo»

110,00 EUR

«Internet izdanje»

120,00 EUR

Ova tarifa se primjenjuje od 1.1.2017.

Plaćanje doznakom, plaćanje čekom, pretplata se uvećava za troškove honorisanja od iznosa čeka 1% minimalno EUR 5,10 plus troškovi poštarine EUR 2,50.

U cijenu je uračunat PDV 17%.

Uplate se vrše u EUR-ima prema Kursnoj-Tečajnoj listi Centralne banke Bosne i Hercegovine.

Uplate se mogu vršiti i u drugim stranim važećim valutama.


TARIFA III

USLUGE OGLAŠAVANJA

Organi, organizacije, zajednice i pojedinci koji dostavljaju oglase radi objavljivanja u službenim glasilima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo na ime objave plaćaju po propisanoj tarifi, i to:

1. MALI OGLASI
- za fizička lica    3,00 KM
- za pravna lica (nevažeća licenca, PDV-uvjerenja, saobraćajna dozvola)   10,00 KM

2. Proglašenje jednog pečata nevažećim 15,00 KM

3. Sudski oglasi

-  stečaj (otvaranje, poziv za diobu, zatvaranje, odbijanje prijedloga za stečaj i sl.)   50,00 KM

-  likvidacija (poziv na raspravu, otvaranje, zatvaranje, odbijanje prijedloga za likvidaciju i sl.)   30,00 KM

-  proglašenje umrlim (nestalih)   15,00 KM

-  postavljanje privremenog zastupnika  15,00 KM

-  ostavinski postupak  15,00 KM

-  preuzimanje, sticanje i svaka namjena dionica  15,00 KM

-  zabilježba o pokretanju likviadacionog postupka u sudski registar  150,00 KM

-  smanjenje/povećanje temeljnog kapitala (odluka firme)- kratak tekst  65,00 KM

-  smanjenje/povećanje temeljnog kapitala ( ovjera od notara)- dugi tekst  150,00 KM

-  poziv za ročište  30,00 KM

-  najava uspostave ZK uloška (jedan oglas)  50,00 KM

-  najava sa prepisom posjedovnog lista-objava jedne stranice   300,00 KM

4.  Sudski registar

-  sudski registar (upis,izmjena,dopuna i sl.) - dugi tekst  150,00 KM

-  smanjenje/povećanje temeljnog kapitala  65,00 KM

-  sudski registar ( upis, dopuna djelatnosti i sl. ) - skraćeni tekst  50,00 KM

-  izmjena podataka (adresa, osnivač) - skraćeni tekst  30,00 KM

-  brisanje iz sudskog registra - pojedinačno   30,00 KM

-  brisanje iz sudskog registra po spisku  20,00 KM

-  proglašenje mjenice nevažećom  30,00 KM

-  prestanak rada  30,00 KM

5. Licence - međunarodna otpremništva ( rješenja i si. )    65,00 KM

6. Rješenje o upisu u registar udruženja građana, fondacija/zaklada na državnom,
    federalnom i kantonalnom nivou

-  upis   80,00 KM

-  promjena  30,00 KM

-  brisanje  30,00 KM

-  odbacivanje zahtjeva  65,00 KM

U cijcne je uračunat PDV 17% ( preračunata stopa 14,53% ) Za sve vrste oglasa uplate se vrše UNAPRIJED u korist transakcijskih računa, ili na blagajni JP NIO Službeni list BiH Sarajevo, ulica Dž. Bijedića broj 39/III

Uplatnica treba da bude čitko popunjena sa naznakom svrhe uplate.

Ova tarifa se primjenjuje od 01.1.2017.godine. Uplate se vrše u KM.

 

 

TARIFA VII

Za objave upisa u Registar pravnih osoba Bosne i Hercegovine putem Ministarstva pravde

1. Za upis u Registar pravnih osoba Bosne i Hercegovine putem Ministarstva pravde

- upis u registar

100,00 KM

-  dopuna djelatnosti i izmjena podataka - dugi tekst

50,00 KM

-  promjena podataka ili brisanje iz registra - skraćeni tekst

30,00 KM

-  odbacivanje zahtjeva

65,00 KM

 

U cijenu je uračunat PDV 17% ( preračunata stopa 14,53% )

Ova tarifa se primjenjuje od 01.01.2017.godine.

Za sve objave, uplate se vrše UNAPRIJED u korist transakcijskih računa, ili na blagajni JP NIO Službeni list BiH Sarajevo.

Uplate se vrše u KM.


TARIFA V

Cijena objavljenih konkursa natječaja, licitacija i dr.

cijela stranica - sa porezom na promet usluga

300,00 KM

1/2 stranice - sa porezom na promet usluga

150,00 KM

1/4 stranice - sa porezom na promet usluga

75,00 KM

 

U cijenu je uračunat PDV 17% ( preračunata stopa 14,53% )

Uplate se vrše UNAPRIJED u korist transakcijskih računa ili na blagajni JP NIO Službeni list BiH Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 39/III.
 


TARIFA Va

za objavu poziva za javno nadmetanje za nabavku roba, vršenju usluga i ustupanju radova

 

Poziv za javno nadmetanje za nabavku roba, vršenju usluga i ustupanju radova, koji se objavljuju u "Službenom glasniku BiH"

Za sažetak obavještenja

98,00 KM

Za sažetak ispravke obavještenja

52,00 KM

U cijenu je uračunat 17% PDV (14,53%).


TARIFA VI
INTERNETSKO IZDANJE ZA 2017. GODINU

USLOVI ZA PRETPLATU
NA INTERNETSKO IZDANJE SLUŽBENIH GLASILA
 

 • Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, Službeni glasnik Bosne i Hercegovine - Međunarodni ugovori,
 • Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine i
 • Službene novine Kantona Sarajevo


Obavještavamo naše korisnike - pretplatnike na papirna izdanja službenih glasila i korisnike CD-a, da od 15. 12. 2002. godine omogućujemo našim korisnicima korištenje i pregledanje internetskog izdanja na našem Internet poslužitelju www.sllist.ba kako bi imali pristup svim tekstovima koji su objavljeni u "Službenom glasniku BiH" na bosanskom i hrvatskom jeziku latinicom i srpskom jeziku ćirilicom, "Službenim novinama Federacije BiH" na bosanskom i hrvatskom jeziku latinicom i srpskom jeziku ćirilicom i "Službenim novinama Kantona Sarajevo", od prvog objavljenog broja pa do posljednjeg aktuelnog broja.

Ujedno koristimo priliku da vas informišemo da se intenzivno radi na promjeni izgleda i funkcionalnosti našeg web izdanja sa odgovarajucim pretrazivacem, a sve u cilju da pružimo što kvalitetniju i brzu informaciju nasim korisnicima i pretplatnicima.

Objave su razvrstane u četiri izdanja službenih glasila, kao:

- službene objave,

- međunarodni ugovori,

- oglasni dio,

- izdanja stručne pravne biblioteke.

CIJENA PRETPLATE:

Cijena pretplate se utvrđuje kao godišnja pretplata, u zavisnosti od broja korisničkih licenci:

Vrijeme trajanja pretplate

CIJENA PO KORISNIKU

 

1 pretplatnicka licenca

3 pretplatnicke licence

8 pretplatnickih licenci

12 pretplatnickih licenci

12 mjeseci

240 KM

639 KM

1530 KM

1980 KM

 

1. Jedna pretplatnička licenca za 2017. godinu                                                       240,00 KM

2. Tri pretplatničke licence za 2017. godinu                                                             639,00 KM

3. Osam pretplatničkih licenci za 2017. godinu                                                      1.530,00 KM

4. Dvanaest pretplatničkih licenci za 2017. godinu                                                 1.980,00 KM

5. Preko pedeset pretplatničkih licenci za 2017. godinu - po jednoj licenci                 120,00 KM


TARIFA VII

za objavu u službenom dijelu službenih glasila

 

U ovom Cjenovniku su sadržane razne vrste objava u službenom dijelu glasila.

Cijena jedne stranice                                                                                                 178,00 KM

 Razne vrste objava podrazumjevaju:

 • opći akti
 • statuti
 • koncesije
 • ugovori
 • ostalo

U cijenu je uračunat PDV 17% (preračunata stopa 14,53%)

 Ova tarifa se primjenjuje od 01.01.2017.godine.

Za sve objave uplate se vrše UNAPRIJED u korist transakcijskih računa, ili na blagajni JP NIO Službeni list BiH Sarajevo.

Uplate se vrše u KM.

 

 

TARIFA Ia
 

1. Prodajna cijena jednog primjerka službenih glasila na CD-u:

 • Službena glasila 1992-1997 ...........................................................39,00 KM
 • Službena glasila 1994-1998 .........................................................109,00 KM
 • Službena glasila za 1999.godinu .................................................... 99,00 KM
 • Službena glasila za 2000.godinu .....................................................90,00 KM
 • Službena glasila za 2001.godinu - red.pretplatnici..............................5,00 KM
 • Službena glasila za 2002.godinu .....................................................10,00 KM
 • Službena glasila za 2003.godinu .....................................................15,00 KM
 • Službena glasila za 2004.godinu (na 3 CD-a)....................................20,00 KM
 • Službena glasila za 2005.godinu (na 3 CD-a)....................................20,00 KM (sa uračunatim PDV)
 • Službena glasila za 2006.godinu (DVD)............................................20,00 KM (sa uračunatim PDV)
 • Službena glasila za 2007.godinu (DVD)............................................20,00 KM (sa uračunatim PDV)
 • Službena glasila za 2008.godinu (DVD)............................................20,00 KM (sa uračunatim PDV)
 • Službena glasila za 2009.godinu (DVD)............................................20,00 KM (sa uračunatim PDV)
 • Službena glasila za 2010.godinu (DVD)............................................20,00 KM (sa uračunatim PDV)
 • Službena glasila za 2011.godinu (DVD)............................................20,00 KM (sa uračunatim PDV)
 • Službena glasila za 2012.godinu (DVD)............................................20,00 KM (sa uračunatim PDV)
 • Službena glasila za 2013.godinu (DVD)............................................20,00 KM (sa uračunatim PDV)
 • Službena glasila za 2014.godinu (DVD)............................................20,00 KM (sa uračunatim PDV)
 • Službena glasila za 2015.godinu (DVD)............................................20,00 KM (sa uračunatim PDV)
 • Službena glasila za 2016.godinu (DVD)............................................20,00 KM (sa uračunatim PDV