Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 18/20

CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZBORU I STUPANJU NA DUŽNOST I PRESTANKU DUŽNOSTI ČLANOVIMA CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE

Službene novine Federacije BiH

broj 22/20

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBU O IZMJENAMA UREDBE O FEDERALNOM ŠTABU CIVILNE ZAŠTITE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA BNT-TVORNICA MAŠINA I HIDRAULIKE D.D. NOVI TRAVNIK
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PRIHVATANJE GRANTA EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (INVESTICIJSKI GRANT IZ PROGRAMA SIDA-EBRD II PROGRAM ZA KOMUNALNI OKOLIŠ I KLIMU) ZA PROJEKAT "REGIONALNI VODOVOD PLAVA VODA"
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI FEDERALNOM ŠTABU CIVILNE ZAŠTITE ZA NABAVKU MATERIJALA I OPREME U USLOVIMA POGORŠANE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "BH TELECOM" D.D. SARAJEVO

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 11/20

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PROGLAŠENJU STANJA PRIRODNE I DR. NESREĆE ZBOG OPASNOSTI OD ŠIRENJA ZARAZNE BOLESTI UZROKOVANE KORONAVIRUSOM (COVID -19) NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O DOPUNI RJEŠENJA O POSTAVLJENJU KOMANDANTA, NAČELNIKA I ČLANOVA ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE KANTONA SARAJEVO
GRAD SARAJEVO - GRADSKO VIJEĆE
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - GRADSKO VIJEĆE
ODLUKU O DODJELI "ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA" U 2020. GODINI ZA DOPRINOS U OBLASTI NAUKE I OBRAZOVANJA

Međunarodni ugovori

broj 6/20

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O FINANSIRANJU PROGRAMA AKTIVNOSTI PREKOGRANIČNE SARADNJE SRBIJA - BOSNA I HERCEGOVINA ZA 2017. GODINU IZMEĐU EVROPSKE KOMISIJE, VLADE REPUBLIKE SRBIJE I BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI AMANDMANA BROJ 6 NA SPORAZUM O FINANSIRANJU OD 27.2.2006. GODINE ZAKLJUČEN IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA, I KFW-A, FRANKFURT NA MAJNI ("KFW"), KAO UGOVORNIH STRANA ZA EVROPSKI FOND ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!