Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 70/19

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU STRATEGIJE PROTIVMINSKOG DJELOVANJA BOSNE I HERCEGOVINE 2018. - 2025. GODINE

Službene novine Federacije BiH

broj 77/19

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA DIJELA SREDSTAVA "KAPITALNI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - TRANSFER ZA IZGRADNJU AUTOCESTA I BRZIH CESTA" UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU PROMETA I KOMUNIKACIJA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA "KAPITALNI TRANSFERI JAVNIM PODUZEĆIMA - TRANSFER ZA IZGRADNJU AUTOCESTA I BRZIH CESTA" UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU PROMETA I KOMUNIKACIJA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA 10. (DESETOJ) VANREDNOJ SJEDNICI SKUPŠTINE PRIVREDNOG DRUŠTVA RMU "BANOVIĆI" D.D. BANOVIĆI
USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRESUDU
FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA
PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O USLOVIMA I VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA ZA PRUŽANJE USLUGA I OBAVLJANJE PRATEĆIH DJELATNOSTI KORISNICIMA UZ AUTOCESTE I BRZE CESTE

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 41/19

KANTON SARAJEVO - MINISTARSTVO PRAVDE I UPRAVE
RJEŠENJE O IMENOVANJU NOTARA
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O OBAVEZNOJ PREVENTIVNOJ SISTEMATSKOJ DERATIZACIJI NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI V. D. PREDSJEDNIKA I V. D. ČLANA NADZORNOG ODBORA FONDA KANTONA SARAJEVO ZA STIPENDIRANJE I ŠKOLOVANJE DJECE BORACA, POGINULIH BORACA I POGINULIH CIVILA-ŽRTAVA RATA "IKRE"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU NA POZICIJU V. D. PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA

Međunarodni ugovori

broj 2/19

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIHVATANJU PRISTUPANJA ISTOČNE REPUBLIKE URUGVAJ HAŠKOJ KONVENCIJI O GRAĐANSKOM ASPEKTU MEĐUNARODNE OTMICE DJECE OD 25. OKTOBRA 1980 GODINE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIHVATANJU PRIJEMA REPUBLIKE UZBEKISTAN U ČLANSTVO HAŠKE KONFERENCIJE ZA MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
DEKLARACIJA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA PRIHVAĆENA OD MINISTARA PROMETA/PREDSTAVNIKA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA KOJI SU SE SASTALI U LJUBLJANI 25. APRILA 2018.
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA O GRANICAMA I ZAJEDNIČKIM PRIJELAZNIM TAČKAMA $$$U SKLADU SA DEFINICIJOM TEHNIČKOG PROTOKOLA ZA PROVOĐENJE DOGOVORENIH ZAKLJUČAKA O UPRAVLJANJU MEĐUNARODNIM GRANICAMA DIJALOGA OD 2. DECEMBRA 2011. $$$ PRIHVAĆENA OD MINISTARA PROMETA I PREDSTAVNIKA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA KOJI SU SE SASTALI U LJUBLJANI 25. APRILA 2018.
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BIH
MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU O SARADNJI U ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNIM AKTIVNOSTIMA U OBLASTI PROMETA I INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA IZMEĐU MINISTARSTVA KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE I MINISTARSTVA PROMETA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE TURSKE

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!